fbpx

Polityki Prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lokal 20.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@fob.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tj. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Enea SA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: esa.iod@enea.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentacji, promocji i reklamy Enei jako Organizatora konferencji „Społecznie odpowiedzialni – regionalnie o przyszłości”, na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Administratora, osobom odwiedzającym stronę internetową Enei oraz korzystającym z innych środków masowego przekazu.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu cofnięcia zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.